ALGEMENE VOORWAARDEN

Mr. J.W.O. Croockewit

 

 

Artikel 1.

1.    Mr. J.W.O. Croockewit oefent zelfstandig als advocaat de rechtspraktijk uit.

2.    De rechtsvorm van deze praktijk is een eenmanszaak.

 

 

Artikel 2.

1.    Alle aan mr. J.W.O. Croockewit verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.    Aanvaarding door of namens mr. J.W.O. Croockewit van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.

 

Artikel 3.

1.    De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op door of namens mr. J.W.O. Croockewit aanvaarde opdrachten.

 

 

Artikel 4.

1.    Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door mr. J.W.O. Croockewit vast te stellen uurtarieven.

2.    Door mr. J.W.O. Croockewit ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en/of verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 

 

Artikel 5.

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van mr. J.W.O. Croockewit voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

Artikel 6.

1.    Mr. J.W.O. Croockewit zal, ingeval hij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (hierna te noemen: "onderopdrachtnemers") bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever.

2.    Mr. J.W.O. Croockewit is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onderopdrachtnemers. Elke door of namens mr. J.W.O. Croockewit aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van mr. J.W.O. Croockewit in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onderopdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 7.

Niet alleen mr. J.W.O. Croockewit, maar ook onderopdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 8.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die ten behoeve van mr. J.W.O. Croockewit werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

 

Artikel 9.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in meerdere talen vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 10.

1.  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr. J.W.O. Croockewit is onderworpen aan Nederlands recht.

2.  Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

 


Kantoor
Mr. J.W.O. Croockewit
J.J.Viottastraat 27
1071 JP Amsterdam
Telefoon
020 676 37 81
Fax
020 471 11 87
E-mail
law@croockewit.nl

KvK nr: 34326907
BTW nr: NL0005931567

Terug naar homepage